دریچه فن کویل

به همین برهان که دریچه در محلی از یکی از انشعابات شبکه با هوا کارگزاری میشود. زمانیکه فشار درون مخزن به مقدار مناسب و تعیین شده می برسد ، آنلودر روزنه ی محل ورود هوا را می بندد. این نقص‌ افتادگی دریچه میترال در خانمهای جوان تا میانسال شایعتر از آقایان است؛ اما فرمی از بیماری در مردان بالای ۵۰ سال چشم می شود و همین مردان نسبت به زنان و جوانترها سه برابر بخش اعظم در معرض خطر نارسایی میترال قیمت دریچه اسلوت شدید هستند. در مواردی که یک مانع در برابر روزنه وجود دارد بهتر هست فاصله دریچه از سقف مضاعف شود که اثر مانع از بین بردن گردد. در مواقعی که شدت تنگی روزنه قلب میترال شدید است، جراحی ترمیم روزنه تجویز می‌شود که از طریق جراحی قلب باز انجام میشود. پهناور شدن قلب. فشار ناشی از تنگی روزنه میترال می تواند سبب پهناور شدن بطن چپ قلب شود. تنگی میترال به شرایطی گفته می شود که لتهای روزنه میترال کلفت شده و کامیشرها همراه با کوتاه وضخیم شدگی طنابهای وتری، بهم متصل می شوند . و سبب ساز می شود که همانند دریچه های سقفی گرد تخت و پر رنگ هوای خروجی از همین دریچه ها به صورت همگن در ۳۶۰ رتبه منتشر می شود. رخ ظاهری این روزنه ممکن هست پررنگ یا تخت باشد. چنانچه به این نکته ها به میزان کافی دقت نشود؛ شتاب هوا در اواسط روزنه بیش از حد مجاز خواهدشد و همین مسئله به جهت ساکنین یا این که مراجعهکنندگان در محفظه تولید سر و صدا و مزاحمت خواهدکرد. به همین ترتیب که بایستی اطراف محل کلیدی لایهای چوبی محکم شود و دریچه بر روی لایه چوبی پیچ شود. بدین ترتیب اساسی دارااست که پیش از گزینش گونه دریچه، به معماری و انتظاری که از روزنه توزیع هوا وجود دارد به مهربانی واقف باشید. همینطور در جهت به کار گیری کاربردی از این دریچه، اماکن کارگزاشتن انواع مبدل در محل ورود انشعاب هم وجود دارد. حالا اگر عمق آب در پایاب کمتر از طول ثانویه پرش هیدرولیکی و یا این که هم اندازه آن باشد، پریدن هیدرولیکی آزاد و در غیر این رخ پرش، مستغرق است. پس از ساخت دریچه کولر مشبک پودر رنگ الکتروستاتیک بر روی سطح ها آن پاشیده می شود و روزنه کولر باطن کوره قرار می‌گیرد و در اصطلاح پخته می شود .

مطالب جذاب
جولی پیشنهاد کانادا برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را اعلام کرد