راهنمای نگارش مقاله – فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

منظور از انسجام در اینجا، یکپارچگی و عدم تکثر مطالب مطرح شده در نوشته مقاله است. اسامی علمی در بخش منابع هم مانند باطن متن بایستی ایتالیک باشند. باشد. چکیدههای پارسی و انگلیسی نوشته باید اساسی نیز تطابق کامل داشته و به یار متن تام مقالة فارسی، به طور هم زمان ارسال شوند. مأخذی کلیدی مؤلف نامشخص: در رخ تألیف بوسیله مرکز یا مؤسسه، نام آن مرکز ذکر میگردد و در غیر این صورت منشا اصلی نام اثر شروع میشود. مقالات ارسالی باید در فرمت پیشنهادی مجله ارسال گردند و به دست متن هایی که در خارج از فرمت ذکر شده در راهنمای نویسندگان ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. یافته ها باید در دوران پیشین توضیح دیتا شوند. نویسندگانی که برای بار دوم مبادرت به ارسال مقاله تصحیح شده خویش می نمایند، قطعا باید از نحوه ورقه شخصی پیشین خویش مبادرت نموده و به هیچ عنوان دوباره به عنوان عضو نو و اهمیت پست الکرونیکی تازه در سامانه تصویب نام ننمایند . استاندارد آکادمیک علاوه بر همین مترجمان ترجمیک سوابق نشر مقالات فردی خویش را دارا هستند و بدین ترتیب مهم فرآیند مقالهنویسی، نگارش علمی و لهجه علمی مقالات تخصصی ISI آشنا هستند. یک عدد از عوارض اهمیت دشواری نگارش و چاپ یک نوشته همین می باشد که مجلات علمی استانداردهای مختلفی به جهت نگارش مقالات تخصصی دارند. مقالاتی در این مجله پذیرفته می شوند که علمی-پژوهشی بوده و پیش از این در جای دیگری منتشر نشده و یا این که حتی به طور همزمان به مجلات دیگری ارسال نگردیده باشند. از آوردن اصطلاحات خارجی که مساوی شناخته شده فارسی دارا‌هستند جلوگیری نمائید. گزیده فارسی و انگلیسی این مقالات نباید از 100 کلمه و واژه تجاوز کند. 3. در بخش چکیده انگلیسی در مقالات مرور روایی (Narrative Review) نیازی به بخش بندی گوشه ای نمی باشد و مفاهیم به رخ خلاصه ملازم اساسی یک سرانجام گیری مختصر انجام گردد. مقالات مروری: حساس التماس هیات تحریریه از نویسندگان و حداکثر در 25 ورقه بنا کردن شود. مقالات کوتاه: مطابق حالت نوشته تمام و حداکثر در 6 برگه پایه گذاری کردن شود. دست متن می بایست شامل دو فایل: 1- فولدر Word برگه تیتر 2- پوشه Word دست نوشته (به ترتیب حیاتی چکیده، مقدمه، نحوه کار، یافته ها، دعوا و سرانجام گیری، تقدیر و تشکر و منابع) باشد. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از دانلود نوشته دانسیته شناسی ، شما شاید می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

مطالب جذاب
ضد کف - آنتی فوم - مکرر بلاگ