یوسف (پیامبر) – ویکی شیعه

عزیز مصر هم گرچه توطئه همسرش و بی گناهی یوسف را می دانست و آرم های دیگری نیز از پاکدامنی یوسف می دانست البته حال و روز و وضع درون و بیرون کاخ او را در محذور و ناراحتی و فشار شدیدی قرار داد، چون خبرها مربوط به زلیخا و یوسف و تقاضای کامجویی زلیخا از او و امتناع او از این کار، به گوش مردم نیز رسیده بود و باعث شده بود تا مردمان تحقیق بیشتری درباره آن بکنند و شاید کار به جایی کشیده بود که بیشتر زنان و مردان مصری مشتاق دیدار این جوان ماهروی کنعانی بودند و دردسری به جهت عزیز مصر و کاخ نشینان مهیا کرده بودند. سالها بعد حضرت یوسف (ع) به عزیز مصر تبدیل شد و آوازه او در جهان پیچید. یوسف کوخ نشین، یوسفِ در به در و اسیر و از چاه خارج آمده، اینک در کاخ به سر می برد و روز به روز اثر ها رویش جسمی و روحی از او پرتو افکن است. نقل کرده میباشد که چاه در بیابان دور افتاده و بی آب و علفی بود و سر رویه کاروانیان نبود. گفت:من قبل از آنکه جیره غذایی شما برسد،تأویل خوابتان را خواهم گفت.این از اموری است که پرودگارم به من آموخته است.همانا من آئین قومی را که به خداوند ایمان ندارند و به قیامت کفر می ورزند،رها کرده ام. وقتى ساقى نزد یوسف آمده تعبیروتفسیر خواب پاد شاه را خواست و گفت که کلیه مردمان منتظرند پرده از همین راز برداشته شود، یوسف در جوابش گفت: هفت سال پى در پى کشت و زرع نموده آنچه درو مى کنید در سنبله اش مى گذارید مگر میزان اندکى که مى خورید، سپس هفت سال دیگر بعد از آن مى آید که آنچه اندوخته اید مى خورید مگر اندکى از آنچه انبار کرده اید، آنگاه بعد از همین هفت سال، سالى فرا مى رسد که از قحطى نجات یافته از میوه ها و غلات بهره مند مى یوسف اسدی بیمه گردید. در این آیه خطاب به پیامبر میفرماید ما برای تو ماجرا کردیم، بهترین نوع قصّه کردن و قصه گفتن را. آن‌گاه خواب او را تفسیر کرد به همین که بزودى معبود تو را برمى گزیند و از تأویل احادیث به تو مى آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل یعقوب تمام مى کند، آنچنان که بر پدران تو حضرت ابراهیم مقابل السلام و حضرت اسحاق علیه السلام کل کرد. بر بالای این چشمه یک گنبد کوچک قرار داراست و ذیل آن هم چهار ستون قرارگرفته است. در اطراف محل چاه و چشمه نیز قبرهای سابق و باستانی قابلمشاهده است. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم Yousef asadi official لطفا از کاغذ ما بخواهید.