بهترین مارک لوازم آرایشی – لیست 30 برند لوازم آرایشی و بهداشتی – دکتر فارمو

همین ژورنالها هر کدام معرف یکی از از برندهای خارجی بود. همین سازوکار دستگاه پیچیدهای داشت که خیاطیها و تولیدیهای بیشمار لباس اروپایی، شرکت ها واردکنندة مواد آرایشی و لباس پایین و لاغری، مغازههای لوکس فروش مواد آرایشی، سالنهای مد، «بنگاه­های» زیبایی، تبلیغات رسانه و واردات ژورنالها را زیر ارزیابی داشت و اداره میکرد. همین فرض الزاماً صحیح نمی باشد زیرا پول گزافی که صرف همین قبیل کارها میگردد از جیب مردان می‌رود و برای نمونه مردی که کارمند سادة یک اداره میباشد چطور اقتدار پرداخت هزینههای چنین زنی را دارد. بازاری که مدگرایی و ملزومات آن را اداره میکرد، سازوکار حسابشده و قدرتمندی برای سوق دادن زنان به سمت مد و پیرایش و همچنین تأکید بر لوازم آرایشی اورجینال 00 دارای بدن داشت. در کنار حساس یافتن پیرایش صورت و موزونی اندام که سبب ساز به رونق و پرورش فزایندة آرایشگاهها و سالنهای زیبایی و همینطور باشگاههای ورزشی و تناسب اندام شده بود، لباس هم دچار تغییر‌و تحول شد و کارکرد آن در زیبایی و پوشانندگی تغییر یافت. به این مفهوم که بدنی که اهمیت امداد ورزش، ماساژ و آرایش زیبا و مطابق روز شده بود، برای جلوة بیشتر به لباس شیک و ولی بدن­نما هم نیاز داشت. همینطور در سالنهای مد و شو لباس بر حیاتی لباسهای ذیل در قشنگ نشان دادن بدن و ساخت بدنی ایدهآل ولو غیرواقعی تأکید می­شد. روزنامة دیتاها و همچنین مجلات عامهپسندی مثل راهنمای زندگی مملو بودند از تبلیغات سالنها، شوهای لباس و ارائة تازه ترین لباسهای شب، روز، عصر، لباس گردش، لباسهای عروسی، عزا و بقیه مراسمها و جشنها. عمدهترین خریداران ژورنالهای خارجی کمپانیها و زنان خارجی بودند که سالنهای مد و شو لباس را دایر کرده بودند. ادارة همین سالن­ها بر عهدة زنانی بود که به این مراد گزینش شده بودند و کار بازاریابی را نیز انجام می­دادند و اکثر اوقات فروشندة اجناس نیز بودند. بنابراین، چنانچه زنی بخواهد به این طریق زندگی کند، میبایست خودش کار کند و هزینه های اضافی­اش را تأمین کند. بنابراین، یک زن می بایست لباسهای متعدد و متنوعی داشته باشد. بدین ترتیب، صنعت مد بیش از پیشین در حوزة سامان تن وارد شد و منتخب از دغدغههای روزمرة زن جدید ایرانی را به خویش اختصاص داد. زن متجدد نمیتواند به مد و تنوع بیتوجه باشد. پروسه افزایش همین تبلیغات به جهت زنان مشغول به کار و خانهدار که اصولاً وظیفۀ خرید کردن را برعهده دارا‌هستند منجر میگردد که دارای تنوع و گستردگی محصولات مواجهه شوند. چون دوخت و خرید لباس از بر روی ژورنال زیاد پرطرفدار و همگانی بود، بخش اعظمی از مغازههای فروش لباسهای شب و روز، کلاه، دستکش و کفش اصلی آوردن ژورنال از کشورهای خارجی و استخدام زنان شیک­پوشی که لباس­های ژورنالی به تن داشتند، بر رونق به دست آوردن و کارشان افزودند.