ثبت شرکت تجهیزات پزشکی: مشاوره مراحل و مدارک لازم در سال 1400

همین دستگاه بیشتر در مکانهایی اهمیت آبوهوای سرد و خشک کاربرد دارااست و سبب به راحتتر شدن عمل تنفس، کاهش آسم و بیماریهای تنفسی، برطرف شدن بی آبی دیده و کمتر سرماخوردگی میشود. آیا قابلیت و امکان درج و تصویب اجاره تجهیزات طبی در وب سایت شما وجود دارد ؟ ماده31ـ در حالتی که به تشخیص اداره کل، وسیله طبی کلیدی مجوز در هر زمان پس از صادر شدن مجوزهای ایجاد و یا ورود و ترخیص، جهت تندرست جامعه مخاطره­آمیز باشد اداره تمام مجاز می باشد نسبت به لغو مجوزهای صادره جهت تولید، واردات و توزیع، عرضه و مصرف وسیله پزشکی اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و تدریس طبابت مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود از جمله بند 7 سیاست­های کلی سالم و ضابطه تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، معالجه و تدریس طبی و قانون مربوط به مقررات کارها پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی به گونهای فعالیت کند که از تولید، عرضه و ورود کالاهای فاقد کیفیت و استاندارد بینالمللی پرهیز شود. بانک اطلاعاتی گفته شده شامل اطلاعات وسایل، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی می باشد که برای ورود به مرز و بوم مجوز دارند. ماده30ـ اداره کل می­تواند مشخصه­های فنّی و عملکردی تجهیزات طبی را پس از ورود به بازار به صورت دوره­ای بررسی نماید. همین بررسی­ها می­تواند شامل چک کردن مدارک، مشخصات ظاهری، بالینی یا این که آزمایشگاهی باشد. اداره کل می­تواند بررسی­ها را براساس شکایات، گزارش­های حوادث ناگوار، ارزیابی ریسک و رئیس ریسک درنظر بگیرد و تولیدکننده، واردکننده و نماینده قانونی آن‌ها و همینطور مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی موظف میباشند حساس اداره کل، دانشگاهها و افراد حقوقی که از طرف اداره تمام اعتباربخشی و معرفی میگردند، راجع‌به نمونه برداری از تجهیزات پزشکی مهم هدف نظارت بر محصولات تولید و توزیع و عرضه شده طبق دستورالعملهای ابلاغی همکاری اضطراری را بعمل آورند. تبصره2ـ در صورتی که مونتاژ پایین لیسانس تولیدکننده خارجی باشد، طراحی و رئیس روند تولید دارای شرکت سازنده خارجی است، هر یک سری ممکن است قسمتی از قطعات و اجزاء در باطن کشور تولید شود. بوسیله کمپانی سازنده حساس و یا شرکت­هایی که از طرف وی مجاز شناخته شده­اند، اساسی ثبت کمیته فنّی بلامانع است. فهرست این تجهیزات طبی به توصیه اداره تمام و اصلی ثبت کمیته فنّی تعیین می­گردد. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و طرز استفاده از تجهیزات طبابت ضیا قزوین دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.