خرید پتاسیم هیدروکسید

همین ماده به جهت جذب دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و تری اکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها می تواند گزینه به کارگیری قرار گیرد. پتاس به نحوه الکترولیز کلرید پتاسیم حل شده در آب ساخت می گردد.در این فعالیت مهم جریان الکتریکی کلرید پتاسیم به دو ماده پتاسیم کلر مجزاسازی می شود . هیدروکسید پتاسیم،جامدی بی بو،سفید و ناهموار می باشد که اکثر اوقات محلول در آب می باشد و درساخت صابون ،در روزگار حل شدن در آب محلول را بازی می نماید و همچنین در این حلال گرما تولیدمی کند.همچنین مهم اثر خورندگی و نم گیر است. کاربردهای پزشکی : ادغام فوق هم چنین حیاتی کاربردهای طبی و دامپزشکی است. برای انجام پلک ها را از نیز جدا نگه دارید. جالب هست بدانید، پتاسیم هیدروکسید در محصولات آرایشی هم به فعالیت می رود. از دیگر اسم های آن می قدرت به پتاسیم کاستیک، پتاس، آب قلیایی و هیدروکسید پتاسیم اشاره کرد. می قدرت از آن به جهت تولید کودهای شیمیایی و دیگر ترکیبات حاوی پتاسیم استعمال کرد. پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی CO2 را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل می شود. مانند سود سوز اور همین ماده هم یکی از از قویترین گشوده ها محسوب می شود. پتاسیم هیدروکسید جزو کار کشته ترین مدت زمان ها وبافرمول شیمیایی KOH می باشد و از مهمترین کاربردهای آن خنثی سازی اسیدها است.نام های مترادف هیدروکسید پتاسیم : پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور ،پتاسیم پرک.از پتاسیم هیدروکسید به دلیل اینکه کلر ندارد در خنثی کردن محلولها و موادی که در کمبود کلر خنثی می شوند به کارگیری می شوند. از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید به تیتر الکترولیت در اشکال باتری ها از گزاره باتری های قلیایی، نیکل-کادمیوم و دی اکسید منگنز-روی به کارگیری می شود. شما می توانید به جهت خرید کردن بیشتر و به صرفه ی پتاسیم هیدروکسید در پرشین یوتاب اطمینان خاطر داشته باشید. به جهت کسب دیتاها بیشتر می توانید دارای کارشناسان ما تماس بگیرید و همچنین جهت تصویب پیشنهاد به قسمت خرید کردن کالا مراجعه نمایید. با 0.01 محلول عادی، محدوده pH ایده آل عمده به 5.5 – 8.5 محدود می شود. آیا می دانستید در نزولات غذایی هیدروکسید پتاسیم به تیتر ماده در اختیار گرفتن کننده PH و تثبیت کننده مواد غذایی به کار می رود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان بیشتر در گزینه پتاسیم هیدروکسید خطرات لطفا به مشاهده از وب سایت ما.