دانستني هاي جالب در مورد كفش

گويا تمامی متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . زیرا مهم وجود چرخ خياطي و پارچه هاي مصنوعي، كفش خيلي ارزان شد و همگی توانستند از كفشهاي عالی استفاده كنند. به جاي حرير هم از چرم رنگي به کارگیری كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را دارای حرير بافته بودند. هيچگاه يك كفش تنگ را خريداري نكنيد. 4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا گشوده خواهد كرد يك خطا محض است. در اين حوزه شركت كفش تابا اصلی بهره گيري از كادر بسيار ماهر و متبحر از چهل سال قبل شروع به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها اقدام به مكانيزه کردن توليد كفش كرده است. آغاز اين مد از هلند بود؛ جايي كه کیفر شست پا و پا درد را براي مردم قرن چهارده ميلادي به ارمغان آورد. آن‌گاه از آن، مردم كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و همگی كفشها از لحاظ طول يك شكل شد. قرن نوزدهم، قرن کلیه گير شدن مد بود. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و تمامی مي خواستند به نیز فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردم رسيد، پوشيدن لباسهاي مختص بود. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن فرد بالاتر مي رفت نظیر اين كه در آن دوران كساني كه از بالا به تمامی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس توان زيادي کفش اسپرت مردانه ریبوک مي كردند. اواخر قرن پانزدهم ميلادي، وقتي كفش نوك تيز از مد افتاد، كفش نوك پهن مد شد؛ البته بيشتر در شمال اروپا ذهن ها هر روز محصولات جدید تر و عجيب تري بيرون مي داد. در قرن هجدهم هم وضع به عبارتی طوري ماند و تنها شكل پاشنه ها تغيير كرد. اين كفشها نسبتاً گشوده بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و باطن كفش را فراهم مي آورند و منجر مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، اما همين كفشها نیز استانداردهاي یگانه خودشان را دارند. آخرها قرن چهاردهم هم كفشهاي نوك تيز مد شد. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه بیشتر شد.