دستگاههای تست عایق الکتریکی

همین فرمان به الکترون ها اذن می دهد تا انرژی اخذ کرده و در نتیجه از طرز رسانایی نظیر فلز حرکت کنند. همین در تئوری راستگو است. تعیین مدل عایق مطلوب مضاعف حیاتی هست زیرا قدمت تجهیزات بستگی به گونه مواد به کار گیری شده دارد. جریان عبوری از مواد عایق شامل جریان شارژ خازنی ، جریان پلاریزاسیون ، جریان نشتی سطحی و نشتی داخلی می شود. سادهترین اپوکسی شامل یک حلقهی سه عضوی اصلی تیتر آلفا اپوکسی یا ۲،۱- اپوکسی میباشد. این بخشهای فعال بهجای گروههای استری، گروههای اپوکسی هستند. درصورتیکه جهت دهی هادی قلیل باشد به این مضمون‌ میباشد که رسانه در جریان جریان مقاومت می کند. در آغاز این لیف جایگزین ابریشم شد و در منسوجات به عمل رفت، سپس در فرشبافی مورد توجه قرار گرفت. در همین زمینه ، از آنجا که هر ماده به برهان همزن حرارتی ، حداقل یک الکترون آزاد دارااست ، هر ماده یک هادی است. هنگامی که یک ولتاژ بالا بر روی یک ماده عایق اعمال می شود ، اتم های باطن مواد قطبی می شوند. مواد عایق روی نیز رفته از نظر الکتریکی خنثی هستند، البته هرگاه ماده دی الکتریک قطبیده شود، در همین صورت جدایی بارهای مثبت و منفی تحقق پیدا میکند. بعضا از پدیده های روز به روز ما اساسی استفاده از رسانایی و عایق ماده قابل تعریف است. در این مقاله می خوا هیم به مشاجره بپردازیم که سوق‌دهی الکتریکی و عایق الکتریکی چیست ، چه تئوری های ساماندهی الکتریکی و عایق الکتریکی ، شباهت آنها ، چه موادی را نشان می دهد خاصیت مربوطه ، پدیده های روزمره مربوط به جهت دهی و عایق کاری و در اخیر تفاوت های آن ها عایق الکتریکی نسوز چیست؟ یک عایق مطلوب حتی در صورتی که اختلاف ولتاژ در ترمینال ها نامتناهی باشد ، نمی تواند جریان را عبور دهد. مواد عایق را از حیث صورت ظاهری می قدرت به سه جور عایقهای جامد، مایع و گاز تقسیم کرد. بقیه مواد یا این که ترکیبی از مواد ، که لزوماً معدنی نیستند، ممکن میباشد در این کلاس گنجانده شوند. موسوی کانی اظهار داشت: کاهش هزینهی فرآیند به دلیل استعمال از طرز آسان سل- ژل، کاهش بها نمونه دارای به کار گیری از مواد اولیهی ارزان قیمت، کاهش اتلاف انرژی و ارتقاء شتاب پردازش قطعات الکتریکی از دیگر مزایای حساس تولید و کاربرد عایق دیالکتریک پیشنهادی است.