هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده می بایست اساسی دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت دقت به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت ارتقاء عجله و اقتدار ماشین گزینه به کارگیری قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید همین گزینه یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌گردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه دارای طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت مشقت بار و مستضعف به علم منحصر در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که قیمت خودرو بالا می‌رود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک ماشین پرقدرت و دارای میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که نصب این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اساسی طراحی و ایجاد این قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای هست که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر متاع و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حیاتی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میگردند و پروسهی انجام همین رخداد اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، دوچندان پرسرعت و آسانتر میباشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.