کود اگریفرت سولفات پتاسیم – خدمات کشاورزی سروکده

درواقع پتاسیم با ارتقا تجمع اسمولیتهای سازگار نظیر قندها و پرولین، مراقبت محتوای نسبی آب برگ که در این تحلیل هم تأیید شد و افزایش کار آنزیمهای آنتیاکسیدان (Cakmak, 2005)، تجمع گونههای فعال اکسیژن را کاهش اعطا کرد و درنتیجه به پایداری بیشتر رنگیزههای فتوسنتزی ازجمله کاروتنوئید در تاکهای در معرض تنش شوری منجر شد. پتاسیم برای تکمیل اکثری از عملکردهای اساسی در گیاهان از جمله فعال کردن واکنش های آنزیمی ، سنتز پروتئین ها ، تشکیل نشاسته و قندها و تهیه و تنظیم جریان آب در سلول ها و برگ ها مورد نیاز است. همچنین در سنتز پروتئین ها، قندها، نشاسته دخیل می باشد و از طرفی موجب تهیه و تنظیم جریان آب در سلول ها می شود یکی از دیگر از وظایف پتاسیم گشوده و بسته کردن روزنه هاست به عبارتی طور که میدانید دریچه ها در هدر رفت و یا ذخیره آب نقش دارا‌هستند و منجر ورود و خروج گازهای حساس مثل دی اکسید کربن و آب به باطن گیاه می شوند. شکل 2- اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % در محتوای قندهای نامحلول (A)، قندهای محلول (B) و غلظت پرولین (C) برگ انگور بیدانة سپید در تنش شوری: S1 (NaCl دارای غلظت صفر میلیمولار)، S2 (NaCl اهمیت غلظت 25 میلیمولار)، S3 (NaCl اصلی غلظت 50 میلیمولار) و S4 (NaCl اساسی غلظت 100 میلیمولار)- مقادیر، متوسط سه تکرار ± انحراف میزان هستند. مقایسة محتوای نسبی آب در شوری یکسان در دو میزان تیمار پتاسیم سولفات نشان اعطا کرد دارای افزایش شوری اثر تعدیلکنندگی پتاسیم سولفات نیز کمتر یافت. استعمال از کود نیترات کلسیم در برنامه کوددهی کمک بسزایی در رویش مناسب تر و در عاقبت کیفیت نهایی خوبتر میوه خواهد داشت. رویش دهندگان گیاهان غالباً از K₂SO₄ برای محصولاتی به کار گیری می نمایند که کلرید اضافی – کودهای KCl متداولبرای آنان نامطلوب است. در چنین مواقعی K₂SO₄ یک مبداء K مطلوب است.سولفات پتاسیم تنها یک سوم KCl محلول هست براین اساس به ترازو کلرید پتاسیم برای افزودن به خاک از طرز آب آب پاشی حل نمی شود و در صورتی ترجیح دیتا می شود که نیاز به S مازاد باشد. هرچند تنش شوری بر هردو کلروفیل a و b اثر میگذارد، کمتر کلروفیل b بهدلیل آلرژی اکثر آن مشهودتر هست (Kholova et al., 2009)؛ بنابراین نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در تنش شوری بهویژه در مدت طولانی ارتقا یافت. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم زیگلر بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.