تشخیص مهره مار جدید اصل tagged posts

مهره مار اصلی را پیدا کنید و مهره مار اصلی را تست و تست کنید

تشخیص مهره مار 2022گروه‌هایی از کردهای سنی که تمایلی به تسلیم شدن در برابر یک پادشاه شیعه ندارند، بدون هیچ مقاومت و مقاومتی در امپراتوری عثمانی باقی می‌مانند. و واگذاری برخی از اراضی کردنشین بین دولتهای عثمانی و صفویه تأثیری در مذهب آنها نداشت. انضباط واقعی و اساسی این پیوند ملی مذهب تشیع بود و گرنه با اوضاعی که در آن زمان به وجود آمد، هیچ چیز دیگری نمی توانست به اندازه اهل سنت ایران در زمان شاه اسماعیل اول و در احیای آن پیوند و همبستگی تأثیری داشته باشد. شاه طهماسب اول تحت فشار شدیدی قرار گرفت تا به جای ماندن، ایران را به امپراتوری عثمانی بپیوندد...

Read More